Lanna Innovation and Digial Media Development Center
Social Research Institute, Chiang Mai University

ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และสื่อดิจิทัลล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา : แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน
The Development of Digital Achieve in Lanna Ethnic : Phare, Nan, Payoa, and Meahongson province

โครงการนี้เป็นการศึกษาวิจัยในโครงการ Super Clusters / 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามคติคณะรัฐมนตรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา กลุ่มเรื่องดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา การจัดทำข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา

โครงการนี้มุ่งเน้นการนำอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ทั้งโดยการบันทึกภาพ บันทึกเสียง บันทึกภาพเคลื่อนไหว(Video) หรือการสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation) แล้วพัฒนารวบรวมและนำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องเพราะสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทำให้อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์แหล่านั้นในบางด้านหรือบางลักษณะเกิดการปรับเปลี่ยน ขาดความสมบูรณ์ ผิดเพี้ยน สูญหาย หรือไม่มีการถ่ายทอด สืบสาน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายในอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวอย่างยิ่ง โดยมีพื้นที่สำคัญในการศึกษา 4 จังหวัดได้แก่ แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการนี้คือ การได้ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การได้อนุรักษ์ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาใม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา ประชาชน หน่วยงาน หรือองค์กรที่สนใจสามารถ เข้าถึงและนำเสนอข้อมูลในใช้ประโยชน์ได้ สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดอื่น ๆ ของล้านนา รวมทั้งเป็นแหล่งให้ศึกษาเรียนรู้ด้านชาติพันธุ์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้ได้ตามความสนใจ มีความเข้าใจในกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มากขึ้น และสอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน